Monthly Archives: Sierpień 2016

Bowen w Polsce – Nieznany Świat 2011

Technika Bowena, Rewelacja XX wieku M. Rojek , Magazyn Nieznany Świat 12.2011 , 30-12-2011 MagazynNieznanySwiat.2011 „W XX wie­ku au­stra­lij­ski sto­larz Tom Bo­wen stwo­rzył uni­ka­to­wą, au­tor­ską te­ra­pię, któ­ra w de­li­kat­ny, nie­mal bez­bo­le­sny spo­sób przy­wra­ca zdro­wie. Re­lak­su­je, po­pra­wia za­rów­no stan kość­ca, mię­śni oraz na­rzą­dów we­wnętrz­nych, jak i ła­go­dzi na­pię­cia emo­cjo­nal­ne. (…)   Me­to­dzie tej ob­ce są roz­wią­za­nia si­ło­we, a te­ra­peu­ta […]

Bowen w mediach – Magazyn Nieznany Świat

Iskierki M. Rojek , Magazyn Nieznany Świat, 12.2012 , 30-12-2012 Nieznany+Świat2012 „(…) Do tej po­ry wy­ni­ki ba­dań me­dycz­nych po­twier­dza­ły wy­so­ką sku­tecz­ność te­ra­pii ge­nial­ne­go Au­stra­lij­czy­ka, ale nie wie­dzia­no do koń­ca, co się dzie­je w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia ru­chów Bo­we­na. Dziś to się zmie­nia. (…) W trak­cie za­bie­gu Bow­tech pa­cjent le­ży na ko­zet­ce, a te­ra­peu­ta za­chę­ca go do te­go, aby sku­pił […]

Bowen w mediach – Magazyn Sens

Uruchomić samonaprawę A. Domańska , Magazyn Sens 07.2013 , 30-07-2013 Magazyn+Sens2013 „(…) Tech­ni­ka Bo­we­na skład­nia or­ga­nizm do te­go, by sam się uzdra­wiał, da­je mu im­puls do au­to­re­gu­la­cji. Po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu cha­rak­te­ry­stycz­nych, de­li­kat­nych, ale bar­dzo do­kład­nych ru­chów, zwa­ny­mi chwy­ta­mi. Pierw­szy raz na­tknę­łam się na wzmian­kę o tech­ni­ce Bo­we­na, ro­dza­ju ma­nu­al­nej te­ra­pii cia­ła, i In­ter­ne­cie: jed­no z war­szaw­skich cen­trów me­dy­cy­ny […]

Bowen w mediach – Gwiazdy mówią

Technika Bowena A. Forecka , Gwiazdy mówią – niezwykłe terapie 31.07.2013 , 31-07-2013 Gwiazdy+mówią+-2013 „(…) Au­stra­lij­czyk Tom Bo­wen przez la­ta przy­pa­try­wał się cier­pie­niom swo­jej żo­ny. Jes­sie cho­ro­wa­ła na ast­mę. Ata­ki z bie­giem cza­su na­si­la­ły się i ko­bie­ta co­raz czę­ściej tra­fia­ła do szpi­ta­la. Pew­ne­go dnia jed­nak nie­spo­dzie­wa­nie wy­zdro­wia­ła! Po­mógł jej mąż, i to tyl­ko w so­bie wia­do­my spo­sób. Jes­sie opo­wia­da­ła, […]

Bowen w mediach – Rewia

 Technika Bowena, Nie tylko na bóle kręgosłupa Rewia nr 17, 23.04.2014 , 23-04-2014 Rewia+2014 „KOMU ZALECANA JEST TERAPIA TĄ METODĄ? Zwy­rod­nie­nia krę­go­słu­pa, w tym dys­ko­pa­tię i zwią­za­ne z nią rwy – kul­szo­wą i bar­ko­wą, moż­na le­czyć za po­mo­cą zu­peł­nie nie­in­wa­zyj­nej tech­ni­ki, któ­ra na świe­cie sto­so­wa­na jest z po­wo­dze­niem już od po­nad 50 lat. To tzw. tech­ni­ka Bo­we­na.   CO TO […]

Bowen w mediach – Magazyn Joga

Technika Bowena P. Czerniak , Magazyn Joga 1(5)2014, www.jogamagazyn.com , 30-05-2014 „Ży­je­my w trud­nych cza­sach. Me­dy­cy­na aka­de­mic­ka na­dal nie po­tra­fi sta­wić czo­ła pro­ble­mom zdro­wot­nym współ­cze­snych lu­dzi. Wsze­cho­obec­ny stres, ma­ło war­to­ścio­we po­ży­wie­nie, za­nie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska – wszyst­ko to two­rzy zdro­wot­ną pu­łap­kę. Po­trze­bu­je­my sku­tecz­nej, na­tu­ral­nej i nie­in­wa­zyj­nej te­ra­pii dla każ­de­go. Po­znaj­cie tech­ni­kę Bo­we­na. Czym jest Bow­tech? Jest to ho­li­stycz­na te­ra­pia, […]

Bowen w mediach – Hipoalergiczni

Bez skalpela i pigułki. Holistyczna terapia Techniką Bowena K. Paszkiewicz , Hipoalergiczni, 02.07.2014 , 02-07-2014 Przyzwyczajeni do szpikowania się lekami przy każdej dolegliwości, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwalczamy jedynie objawy chorób. Punktowe podejście do problemów ze zdrowiem jest podstawą medycyny konwencjonalnej. Często jednak istota sprawy tkwi w tym, co trapi nasz umysł […]

Bowen w mediach

„Łagodny sposób na ciężkie choroby” – Uzdrawiacz – 2015 „Dziewczyna w śpiączce” – O czym lekarze Ci nie powiedzą – 2015 „Terapia Metodą Bowena – łagodny ucisk, który czyni cuda” – Wróżka – 2014 „Dotyk, który leczy” – O czym lekarze Ci nie powiedzą – 2014 Bowen w radiowej „Trójce” – 2014 „Technika Bowena – […]

Bowen w mediach – „Superlinia” 2014

Technika Bowena – pomaga w otyłości, nadciśnieniu, bólach kręgosłupa  E. Bogusławska-Przybysz , Superlinia 07.2014 (247) , 30-07-2014 Superlinia+2014 „Tech­ni­ka Bo­we­na, me­to­da uzdra­wia­nia po­pra­wia­ją­ca pra­cę ca­łe­go or­ga­ni­zmu, wspo­ma­ga też wal­kę z nadwa­gą i oty­ło­ścią. Z jej pro­pa­ga­to­ra­mi, The­okli­to­sem Tsal­lo­sem z Gre­cji i Han­ną Opi­łą z Po­zna­nia, roz­ma­wia Elż­bie­ta Bo­gu­sław­ska­-Przy­bysz.   Za­­bieg jest pro­­sty: te­­ra­­peu­­ta w okre­­ślo­­ny spo­­sób do­­ty­­ka nie­­k­tó­­rych pun­k­tów na cie­le pa­­cjen­ta. […]

Bowen w mediach – „O czym lekarze Ci nie powiedzą” 2014

Dotyk, który leczy ból  (-) , O czym lekarze Ci nie powiedzą 5(7),9-10/2014 , 30-10-2014 O_czym_lekarze_2014 „Hen­ry Wyn­dham, pre­zes do­mu au­kcyj­ne­go So­the­by, przez pół ro­ku cier­piał na do­kucz­li­we bó­le ple­ców – gdy za­wio­dły wszyst­kie zna­ne mu me­to­dy le­cze­nia, mógł już li­czyć tyl­ko na cu­d…   (…) Przy wzro­ście nie­mal dwóch me­trów Hen­ry Wyn­dham przy­wykł do […]